Youtube: Hưng Vlog (820k Sub)

Youtube: Yo Gamer (70k Sub)

Youtube: Hậu Cáo (600k Sub)

Youtube: Đức Toại Vlogs (60k Sub)

Youtube: Tín Ku Po (186k Sub)

Youtube: Cua Càng TV (47k Sub)

Youtube: Híp Mobile (61k Sub)